Referáty

OBECNÝ ÚRAD, 049 42 Bôrka 5

Starosta obce

Vojtech Ičo

+421 587 882 036
+421 903 201 1826

+421 587 882 037

starosta@obecborka.sk
Hlavná kontrolórka obce

Mgr. Eva Kovácsová

+421 587 882 036

podatelna@obecborka.sk
Ekonómka, účtovníčka
osvedčovanie podpisov a listín,
personálna a mzdová agenda,
účtovníctvo, rozpočet obce,
majetok obce,
štatistika obce

Mária Krajňáková

+421 587 882 036

sekretariat@obecborka.sk
Odborný referent
evidencia obyvateľstva,
správa miestnych daní a
poplatkov, sociálna agenda,
osvedčovanie podpisov a listín,
pokladňa, archivácia
dokumentov

Mgr. Iveta Kováčová

+421 587 882 036

sekretariat@obecborka.sk
Stavebný úrad

Ing. Eva Walentinová

+421 902 256 239

walentinova@gmail.com