Súčasnosť

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 504
muži 239
ženy 265
Predproduktívny vek (0-14) spolu 176
Produktívny vek (15-54) ženy 129
Produktívny vek (15-59) muži 141
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 58
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 6
muži 7
ženy -1


Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:
Predajňa potravinárskeho tovaru
Knižnica
Verejný vodovod
Komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika