Referáty

OBECNÝ ÚRAD, 049 42 Bôrka 5

Starosta obce Vojtech Ičo 058/7882036
09032011826
058/7882037 starosta@obecborka.sk
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Eva Kovácsová 058/7882036 podatelna@obecborka.sk
Ekonómka, účtovníčka
osvedčovanie podpisov a listín,
personálna a mzdová agenda,
účtovníctvo, rozpočet obce,
majetok obce,
štatistika obce
Mária
Krajňáková
058/7882036 sekretariat@obecborka.sk
Odborný referent
evidencia obyvateľstva,
správa miestnych daní a
poplatkov, sociálna agenda,
osvedčovanie podpisov a listín,
pokladňa, archivácia
dokumentov
Mgr. Iveta Kováčová 058/7882036 sekretariat@obecborka.sk
Stavebný úrad Ing. Eva Walentinová 0902256239 walentinova@gmail.com