Odpust-Búcsú

Program 2016:

16. júl - sobota

12,00 - Prijatie pútnikov za ozveny miestnych zvonov. Následne priebežné spovedanie veriacich                                                                                                                                                                                                   16,00 - Sv, omša za zosnulých členov škapuliarskeho spolku v jazyku maďarskom, celebruje Vp. Rákai Gabriel                                                                                                                                                                                                    17,30 - Vp. Böjte Csaba františkánsky Otec zo Sedmohradska prednesie prednášku                                                                                                                                                                                                19,00 - Sv. omša v jazyku nemeckom s Vp. Mgr. Attilom Weiszerom                                                                                                                                                                                               21,00 - Sv. omša v jazyku slovenskom, celbruje Vp. Mgr. Markotán Jozef prepošt z Rožňavy                                                                                                                                                                                                23,00 - Študentská omša v jazyku maďarskom, celbruje Dr. Attila Juhász, farár z Turne nad Bodvou                                                                                                                                                                                                       Po Sv. omši bude fakľový a sviečkový pochod k Jaskynnej kaplnke. Celú noc sa bude konať v miestnom kostole poklona s Vp. Bize Norbertom, farárom čestným dekanom.

17. júl - nedeľa

5,00 - Gréckokatolícka Sv. liturgia v jazyku maďarskom s Vp. Štefanom Mondokom                                                                                                                                                                                                 7,00 - Ranná Sv. omša v jazyku maďarskom. Celbruje Vp.Tomáš Mag z Rožňavy                                                                                                                                                                                                  9,00 - Slávnostná Sv. omša v jazyku slovenskom s Vp. ThDr. Jánom Mihókom, generálnym vikárom z Rožňavy                                                                                                                                                                                                 11,00 - Slávnostná záverečná Sv. omša v maďarskom jazyku, celebruje Vp. Böjte Csaba františkánsky Otec zo Sedmohradska                                                                                                                                                                                           Po Sv. omši nasleduje posvätenie škapuliarov ako aj nových členov škapuliarskeho splku s Vp. Böjte Csabom. Sv. omše si budete môcť dať zapísať v predsieni farského úradu.